Місія Академії мистецтв імені Павла Чубинського

Служіння українському суспільству шляхом підтримання високих стандартів підготовки професійних кадрів галузі культури і мистецтва, їх особистісному розвитку через формування загальнолюдських цінностей, громадянської відповідальності, національної ідентичності та толерантності, що відповідає суспільним, економічним і культурним потребам України та міжнародного співтовариства, сприяння академічній свободі задля розкриття потенціалу пізнавально-освітнього процесу для педагогічних та науково-педагогічних працівників, для всіх учасників освітнього процесу сфери культури і мистецтва та проведення наукових досліджень з метою створення інноваційного освітньо-творчого простору національної культури.

Стратегічною метою діяльності Академії на 2020-2025 роки є підвищення суспільної ролі та збільшення внеску у розвиток національної освітньої системи та формування національної професійної еліти України в галузі культури і мистецтва та соціокультурної діяльності, забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі культури та мистецтва, посилення провідної ролі закладу освіти в розвитку та збереженні національної культури, його інтеграція до європейського та світового освітнього простору як рівноправного партнера.

Візія Академії – освітньо-науково-культурний центр професійної, мистецько-творчої і медіакультурної освіти, наукових досліджень, який здійснює генерування та поширення нових знань для забезпечення вагомого внеску у суспільний розвиток через освіту.

Базові цінності Академії

 • гуманізм;
 • творчість;
 • розвиток творчої особистості;
 • індивідуальний підхід;
 • демократизм;
 • самореалізація;
 • академічна свобода;
 • академічна доброчесність;
 • академічна культура;
 • партнерство;
 • відкритість;
 • інноваційність;
 • прозорість;
 • відповідальність;
 • якість.

Модель Академії

Побудова моделі Академії полягає в урахуванні кращих набутків минулого, актуалізації й модернізації сучасного в розрізі світових стандартів. Модель Академії базується на таких принципах:
 • регіональне лідерство у сфері підготовки культурно-мистецьких кадрів для Київської області;
 • усвідомлення власної відповідальності за розвиток української мистецької освіти, за якість підготовки фахівців різних рівнів освіти, що визначається й гарантується системою моніторингових заходів;
 • забезпечення реалізації освітніх прав, індивідуалізації, інклюзії, широкої доступності вищої та передвищої освіти, задоволення у повній мірі інтелектуальних, освітніх, культурних, духовних, соціальних потреб здобувачів вищої освіти;
 • багатопрофільність за різноманіттям спеціальностей та освітніх програм галузі знань «Культура і мистецтво», зокрема «Музичне мистецтво»;
 • затребуваність випускників Академії на сучасному ринку праці, спроможність їх продовжувати навчання за рівнем вищої освіти «Магістр» в інших закладах вищої освіти;
 • розвинутість матеріально-технічної бази освітнього процесу, що забезпечує освітні, соціальні, мистецькі та культурні потреби здобувачів вищої та передвищої освіти;
 • оптимізація фінансової політики, забезпечення енергоефективності;
 • забезпечення панування у навчальному закладі духу творчості, знання й науки, академічної свободи й доброчесності, демократичних цінностей, високої корпоративної культури, неприйняття авторитаризму, корупції;
 • Академія – центр мистецької освітньої політики Київщини, розробник та провідник інноваційних освітніх програм і технологій, осередок підготовки фахівців для закладів культури та мистецтв, методичний центр підвищення кваліфікації педагогічних кадрів мистецьких шкіл.

Розвиток освітньої діяльності

Освітній процес – один із найвагоміших показників якості, досконалості змісту вищої освіти в Академії. Основне стратегічне завдання освітнього процесу Академії – високоосвічений, конкурентоспроможний випускник, затребуваний на ринку праці. Заходи стратегічного вдосконалення та розвитку освітньої діяльності Академії визначено відповідно до його складників.

Вдосконалення обумовлених статусом Академії ліцензованих спеціальностей з варіативними освітніми програмами:
 • забезпечення дотримання вимог стандартів освіти;
 • актуалізація навчального контенту: забезпечення привабливості для потенційних здобувачів вищої освіти, відповідність їхнім освітнім потребам, професійним очікуванням, фундаменту майбутньої успішності та кар’єрного зростання;
 • активізація участі здобувачів у програмах академічної мобільності;
 • активне залучення стейкхолдерів до формування освітніх програм;
 • оптимізація навчальних планів у напрямі ефективності досягнення запланованих
  результатів навчання;
 • оперативне коригування змісту варіативної компоненти освітніх програм відповідно до
  актуальних завдань фахової діяльності, індивідуальних потреб студента.
Догори